Another amazing man!

   Vilhelm Moberg    (1898 – 1973)


Därför är jag republikan

  1955  [1966, 1998]

ISBN: 9789173893848


Vilhelm Moberg explains in his book 'Därför är jag republikan' (my English: That is why I am republican), why he favors a republic form of government over monarchy. Below, you'll find Vilhelm Moberg's arguments against monarchy.


Words from:  Därför är jag republikan

By:  Vilhelm Moberg

English translation:   machine

Rikets högsta ämbete bör icke besättas genom börd eller arv, alltså av slumpen, utan genom ett av folket verkställt val bland personer som genom ådagalagda egenskaper visat sig vara skickade för detsamma.

The highest office of the kingdom should not be filled by birth or inheritance, that is, by chance, but by a choice made by the people among persons who through revealed qualities proved to be sent for the same.


Regeringsformens tredje paragraf stadgar att konungens gärningar skall vara för allt åtal fredade. Självklart borde rikets högsta ämbete också för innehavaren medföra det högsta ansvaret. Men lagen betraktar monarken som en helt oansvarig person. Det finns en maxim som utgör själva grunden för ett rättssamhälle – budet som lyder – Alla medborgare är lika inför lagen! Det är teoretiskt möjligt att även en monark kan begå lagstridiga handlingar, men de skulle alltså icke kunna beivras. I och med att en enda person upphöjes ovanför lagen upphäver vårt statsskick även det demokratiska rättssamhället.

En fullt genomförd demokrati kräver sålunda republik med ett folkvalt statsöverhuvud.

The third paragraph of the form of government stipulates that the king's deeds shall be protected for all charges. Of course, the highest office in the country should also entail the highest responsibility for the holder. But the law considers the monarch to be a completely irresponsible person. There is a maximum that forms the very foundation of a legal society – the commandment that reads – All citizens are equal before the law! It is theoretically possible that even a monarch can commit illegal acts, but they could not be prosecuted. As a single person is elevated above the law, our state also abolishes the democratic legal society.

A fully implemented democracy thus requires a republic with a popularly elected head of state.


Kungadömet frammanar och utvecklar några av människors mest förödmjukande egenskaper: Begäret att stå i gunst hos de höga, ivern att få umgås med dem, tjänstvilligheten till varje pris, den böjda ryggen inför överheten. Kungligheten får undersåtarna att förnedra sig själva även om det inte är dess avsikt.

I en monarki uppkommer det alltid en anda av undersåtlighet, som icke är fria medborgare värdig.

The kingdom evokes and develops some of the most humiliating qualities of men: the desire to be favored by the high, the zeal to associate with them, the service at all costs, the bowed back to the authorities. The royalty causes the subjects to humiliate themselves even if that is not its intention.

In a monarchy there always arises a spirit of submissiveness, which is not worthy of free citizens.


"en energisk kamp för republiken måste igångsättas… Kampen för republiken blir kanske i mångas ögon en kamp för demokratin, som redan erövrats. I själva verket torde emellertid republiken för oss bli den enda möjligheten att skapa drägliga arbetsformer åt den segrande demokratin. och med all säkerhet kommer man i den striden att finna demokratins motståndare som kungadömets pålitliga vapendragare. Men för oss som arbetar för republikens införande ligger det en viss känsla av trygghet i att veta, att vi står på svensk historisk mark, när vi kräva detaljen kungadömets avskaffande–."

Ovanstående citat är hämtat ur en artikel [sic] tidskriften Clarté, årgång 1927. Artikeln är skriven av Tage Erlander, Sveriges statsminister sedan år 1946.

När ska Erlander sätta igång denna "energiska kamp för republiken?"
38 år har nu förflutit sedan han ansåg den alldeles nödvändig och i snart 20 år av denna tid har han varit statsminister. Är det inte på tiden att han försöker "skapa drägliga arbetsformer åt den segrande demokratin?"

Vad väntar han på?

Stockholm nyårsafton 1965

"an energetic struggle for the Republic must be launched… The struggle for the republic will perhaps, in the eyes of many, be a struggle for democracy, which has already been conquered. In reality, however, the Republic should be the only way for us to create decent forms of work for the victorious democracy. And most certainly, in that battle, the opponents of democracy will be found as the kingdom's reliable weapons pullers. But for those of us who work for the introduction of the republic, there is a certain sense of security in knowing that we are standing on Swedish historical soil when we demand the abolition of the kingdom–."

The above quote is taken from an article [sic] magazine Clarté, vintage 1927. The article is written by Tage Erlander, Prime Minister of Sweden since 1946.

When will Erlander start this "energetic struggle for the Republic?"
38 years have now passed since he considered it absolutely necessary and for almost 20 years of this time he has been prime minister. Is it not time he tried to "create decent forms of work for the victorious democracy?"

On what is he waiting for?

Stockholm, New Year's Eve, 1965

filler

filler

Resources

Books by Vilhelm Moberg

 *  some available in English.

Unfortunately, I'm not sure if 'Förrädarland' [Traitor Country – ?] and 'Därför är jag republikan' [Therefore, I Am a Republican – ?] can be found translated into English.

I hope I'm wrong, because these books are really good!

Title


Min Svenska Historia berättad för folket

* A History of the Swedish People, Vol. I & II


Förrädarland


Därför är jag republikan


Invandrarna

* Unto a Good Land


Utvandrarna

* The Emigrants

Year


1971


filler1967


1955 [1966, 1998]


1952

filler


1949

ISBN


91–1–773252–2


0–8166–4656–2, 0–8166–4657–0


9100147265, 9789100147266


9789173893848


9100133191, 9789100133191

0–87351–320–7


9100133183, 9789100133184

0–87351–319–3

Download as Poster

filler

filler

filler

When Kings Fly