Vilhelm Moberg (1898 – 1973)


Därför är jag republikan

Vilhelm Moberg explains in his book 'Därför är jag republikan' (my English: That is why I am republican), why he favors a republic form of government over monarchy. Below, you'll find Vilhelm Moberg's arguments against monarchy.


Words from: 'Därför är jag republikan', by Vilhelm Moberg (1955)

English translation: machine

Rikets högsta ämbete bör icke besättas genom börd eller arv, alltså av slumpen, utan genom ett av folket verkställt val bland personer som genom ådagalagda egenskaper visat sig vara skickade för detsamma.

The highest office of the kingdom should not be filled by birth or inheritance, that is, by chance, but by a choice made by the people among persons who through revealed qualities proved to be sent for the same.


Regeringsformens tredje paragraf stadgar att konungens gärningar skall vara för allt åtal fredade. Självklart borde rikets högsta ämbete också för innehavaren medföra det högsta ansvaret. Men lagen betraktar monarken som en helt oansvarig person. Det finns en maxim som utgör själva grunden för ett rättssamhälle – budet som lyder – Alla medborgare är lika inför lagen! Det är teoretiskt möjligt att även en monark kan begå lagstridiga handlingar, men de skulle alltså icke kunna beivras. I och med att en enda person upphöjes ovanför lagen upphäver vårt statsskick även det demokratiska rättssamhället.

En fullt genomförd demokrati kräver sålunda republik med ett folkvalt statsöverhuvud.

The third paragraph of the form of government stipulates that the king's deeds shall be protected for all charges. Of course, the highest office in the country should also entail the highest responsibility for the holder. But the law considers the monarch to be a completely irresponsible person. There is a maximum that forms the very foundation of a legal society – the commandment that reads – All citizens are equal before the law! It is theoretically possible that even a monarch can commit illegal acts, but they could not be prosecuted. As a single person is elevated above the law, our state also abolishes the democratic legal society.

A fully implemented democracy thus requires a republic with a popularly elected head of state.


Kungadömet frammanar och utvecklar några av människors mest förödmjukande egenskaper: Begäret att stå i gunst hos de höga, ivern att få umgås med dem, tjänstvilligheten till varje pris, den böjda ryggen inför överheten. Kungligheten får undersåtarna att förnedra sig själva även om det inte är dess avsikt.

I en monarki uppkommer det alltid en anda av undersåtlighet, som icke är fria medborgare värdig.

The kingdom evokes and develops some of the most humiliating qualities of men: the desire to be favored by the high, the zeal to associate with them, the service at all costs, the bowed back to the authorities. The royalty causes the subjects to humiliate themselves even if that is not its intention.

In a monarchy there always arises a spirit of submissiveness, which is not worthy of free citizens.

When kings fly